3 بار ارسال به 100.000 کانال و گروه

کانال های بالای 100.000 عضو تا 1.5 میلیون عضو

 در توضیحات متن خود را وارد کنید

2.500.000 تومان